Mevzuatlar

Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

 • İlgili Çevre Görevlisi’nin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden,
  • Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki tam gün,
  • Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir tam gün çalışmasını sağlamakla,
 • Hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç yirmi (20) iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle yükümlüdür.
 • İstihdam edilen personelin T.C. Kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür,
 • Çevre Görevlisi belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya işe başlaması durumunda Bakanlığa on iş günü içerisinde haber vermekle yükümlüdür,
 • Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin değişmesi halinde bu durumu on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
 • Kendilerine ait Ticari Sicil numaralarını Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
 • Yeterlilik Belgesi alma aşamasında sundukları belgelerde meydana gelebilecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
 • Bakanlıkça firmalara gönderilecek yazılarda, başvuruda beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini on iş günü içinde beyan etmeyen firmanın belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar firmaya tebliğ edilmiş sayılır.

Çevre Görevlisi

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevlidir.

Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.

Ülkemizde son derece dinamik olan Çevre Mevzuatı kapsamında yapılacak yanlış veya eksik uygulamaların sonucunda ağır idari ve adli yaptırımların bulunması, firmanızın bünyesinde gerekli personelin olmaması durumunda toplam 2 adet çevre görevlisi çalıştırılması zorunluluğu ve bu personeller için yıllık maliyetiniz de düşünüldüğünde, konusunda uzman ve tecrübeli çevre danışmanlık firması tarafından verilen hizmetin avantajları açık bir biçimde görülmektedir.

MESA MÜHENDİSLİK Çevre Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri, ilgili mevzuat kapsamında nitelikleri belirlenmiş, Bakanlık tarafından yapılan Çevre Görevlisi sınavında başarılı olarak Çevre Görevlisi Belgesine sahip, Çevre Mevzuatı ve uygulamaları konularında uzman ve tecrübeli geniş bir kadrodan oluşmaktadır.

Çevre İzin ve Lisansları

Çevre İzni (E-izin) uygulamasının hukuki altyapısının 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” oluşturmaktadır. Bu kapsamda Çevre İzni ve Lisansları için başvurular sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 4. Maddesi gereğince; Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı alması zorunludur.

Çevre İzni

Çevre Kanunu Uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin.

Çevre Lisansı

 • Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği belirten lisans.
 • Çevre İzin ve Lisans Belgesine başvuran işletmeler, http://eizin.cob.gov.tr adresinde yayımlanan fiziksel şartları sağlamak zorundadırlar.
 • Çevre İzin ve Lisans konularına göre tesislere kabul edilebilecek atık türleri, atık kodları belirlenmiştir. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesinde yer alan atık kodlarından sistem üzerinden sadece seçilenÇevre Lisansı konusu kapsamında yer alan atık kodları seçilebilmektedir.

Çevre İzin ve Lisansı Geçerlilik Süresi

Çevre İzin ve Lisansı ile ilgili geçerlilik süresi 5 yıldır. Bir işletmede; Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur.

Çevre Denetim Yönetmeliği Kapsamında Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

 • En az iki çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almak.
 • İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuarlarına yaptırmak.
 • Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamak.
 • Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamak.
 • Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamak.
 • Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmek.
 • Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç yirmi gün içerisinde ilgili valiliğe bildirmek.
 • Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç yirmi gün içerisinde ilgili valiliğe bildirmek.