Hizmetlerimiz

Çevre Danışmanlık

 • Mevcut verilerin toplanması,
 • Atık yönetim planının oluşturulması,
 • Çevre denetim yönetmeliği kapsamında formların doldurulması
 • Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)

 • Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması,
 • Çevre İzin ve Lisansları İşlemleri
 • Çevre Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevre Görevlisi ve Çevre Yönetimi Hizmeti
 • Atık Taşıma, Geri Kazanım/Bertaraf ile ilgili Araç, Firma ve Tesis Lisansları
 • Atık Yönetimi
 • Tehlikeli Atık Yönetim Planı
 • Tehlikeli Atıkların taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı,
 • Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planları

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

Çevre İzni veya Lisansı almak isteyen faaliyetler, Çevre İzni ve Lisansı belgesi başvuruları için yönetmelikte tespit edilen ortak belgeler ile başvuru türü ile ilgili özel belgeleri Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında yetkili merciiye elektronik ortamda iletmekle yükümlüdürler. Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl geçerli olup başvurudan sonra 30 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Gerek ortak belgeler gerekse de faaliyete özgü özel belgeler bir defaya mahsus olmak üzere ibraz edilecektir. Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra 1 yıl içinde Çevre İzni alınabilmesi için yine faaliyete özgü olan ve yönetmeliğin Ek-3C' de yer alan konularda (Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili belgeler) ölçüm, raporlama ve teknik bilgilerin (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu vs.) yine elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

Çevre İzin ve Lisansları

Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu gürültü ise akustik rapor gibi) İzin veya Lisansının başvuru sürecini tamamlamak üzere sunulur. Başvuru tarihinden 80 gün içerisinde yetkili mercii tarafından incelenir. Başvuru dosyasında bilgi, belge ve rapor eksikliği olmaması sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi kuruluşa verilir. MESA MÜHENDİSLİK, KADROSUNDA BULUNAN 8 ADET ÇEVRE GÖREVLİSİ İLE ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR.

Lisans İzinleri

 • Atık toplama ve ayırma tesisi lisansları
 • Geri dönüşüm tesisi lisansları
 • Atık yağ ve geri kazanım tesislerine geçici izinler ve lisanslar